Theraplay

Terapeutiske forløb for børn og deres forældre/omsorgspersoner 

Theraplay er relationsbaseret legeterapi for børn og unge med sociale, følelses-,   udviklings- eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Terapien involverer både børn og forældre, og Theraplay-terapeuten guider – med legen som ramme – forælder og barn i at opbygge glædesfyldte og udviklende samspil.

Målet med et Theraplay-forløb er helt overordnet, at støtte barnets personlige udvikling henmod en sund tilknytning, øget selvregulering, selvværd og tillid samt glæde og engagement
således at barnet rustes til at kunne indgå  i mere positive samspil og alderssvarende sammenhænge i skole og fritid – og dermed får mulighed for at leve et liv baseret på positive samspil. Theraplay er særdeles velegnet til emotionelt og tidligt omsorgssvigtede børn, og er dermed en oplagt behandlingsmetode for anbragte børn og adoptivbørn, da disse ofte har brug for hjælp til at udvikle et trygt tilknytningsmønster. 

Et Theraplay-forløb indledes altid med en analyse af samspillet mellem barn og forælder / omsorgsperson (en såkaldt MIM-analyse) med henblik på at få en fornemmelse af forælder-barn-relationen og dens styrker og sårbarheder, samt udviklingspotentiale. 

 Theraplay i LivZonen finder altid sted i en tryg, positiv og omsorgsfuld atmosfære, hvor både forælder og barn oplever sig nænsomt guidet af og motiveret til den specifikke leg.

Jeg samarbejder meget gerne med kommuner og har god erfaring hermed, så kontakt din/jeres socialrådgiver for at høre, om det er muligt at blive visiteret til et Theraplay-forløb. Jeg er gerne behælpelig i forbindelse hermed – kontakt mig endelig, så ser vi på mulighederne.

Læs mere om Theraplay her: http://www.theraplay.dk/?pID=213